Tillståndspliktiga åtgärder Alla renoveringar som inkluderar påverkan på el, VA och ventilation måste godkännas av styrelsen. Skicka förfrågan tillsammans med bifogade ritningar som tydligt beskriver önskad ombyggnad och nuvarande planlösning (befintlig planlösning respektive ny planlösning), samt intyg från behörig konstruktör (t.ex. vid omdragning av ventilation eller VA) till styrelsen via e-post. För att ansökan ska kunna godkännas är det viktigt att den är komplett. Styrelsen godkänner eller avslår sedan inom maximalt 3 veckor efter att en komplett ansökan sänts in . Se nedan vad som gäller mer i detalj. Alla tillståndspliktiga renoveringar ska ha certifierade hantverkare för el, VA och ventilation. Certifikaten skall skickas till styrelsen innan renoveringen får starta. När den tillståndspliktiga renoveringen är klar ska den besiktigas av en av föreningen utsedd besiktningsman som betalas av medlemmen. Medlem som vill bygga om eller renovera måste också göra bygganmälan, alternativt begära bygglov. Den nya planlösningen och rummen ska vara lämpliga för sin nya användning. T.ex. om ett f.d. kök ändras till sovrum skall det förses med tilluft, genom nya fönsterventiler eller liknande och frånluftskanalen dras till kökets nya plats.

 

Vatten ”Branschregler för Säker Vatteninstallation” skall följas. Det är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. För många medlemmar dröjer det länge vid spolning tills vattnet blir varmt i kranarna. Det beror på att lägenheter anslutna till stammen har blandare utan, eller med en otät backventil. Backventiler behövs för att hindra att kallvattnet, som har ett högre tryck än varmvattnet, rinner över i varmvattensystemet. Den som själv har en kran utan backventil (billigare kranar från ex.IKEA saknar ofta dessa) märker inte själv av något problem, utan grannarna på samma stam får vänta på varmvatten under spolning. Det här gäller alla lösningar för inkommande vatten och blandare med termostat. Som t.ex disk- och tvättmaskiner som kopplas direkt vid pipen på en köks- eller badrumsblandare. För föreningens alla medlemmar innebär felaktiga kranar en stor merkostnad i form av: onödiga mängder, regelbundet bortspolat vatten för att få fram varmvatten och omfattande felsökning av hela stammen, för att hitta den felaktiga kranen.

OBS—Endast blandare med backventiler är tillåtna i föreningen

För allmän trivsel, föreningens ekonomi och allmänt för miljön ber vi er att respektera kravet och vara noga med att välja bra kranar med backventil vid köks- och badrumsrenovering.

Ventilation Beskrivning syftar till att ge en god inomhusmiljö med fungerande ventilation men är dessutom bransch-reglerade krav som lägenhetsinnehavaren är skyldiga att säkerställa att lägenhet följer vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. I funkishus som vårt är ventilations-systemet baserat på självdrag och systemet består därför av: • Ut-luftsventiler • Fönsterventiler för in-luft Spiskåporna är anslutna till ventilationen. Om man sätter in en spisfläkt måste den ha kolfilter och cirkulera luften i lägenheten.

El & Värme Elinstallationer skall alltid utföras av behörig elinstallatör. Jordfelsbrytare skall installeras vid ny gruppcentral. Föreningen värms upp med vattenburen fjärrvärme, all förändring av element m m måste ha tillstånd.

Annan väsentlig förändring av lägenheten Tänk på att underlåtenhet att begära tillstånd kan leda till att du vid upptäckt, t.ex vid försäljning, kan anmodas till ett kostsamt återställande av lägenheten. I värsta fall, om någon eller något till följd av felaktig ombyggnation skadas, kan du även bli skadeståndsskyldig.

Icke tillståndspliktiga åtgärder Du kan förnya ytskikt och måla om utan tillstånd från styrelsen, förutsatt att arbetet sker på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med vad som i övrigt står på föreningens hemsida. Om du tar bort parkett, korkmatta eller annat övergolv, tänk på att du därmed kan försämra både isolering (det kan bli kallt på golvet) och ljudisolering till dina grannar.

Vattenblandare Om du byter kranar i kök eller badrum måste du välja rätt typ av kran, se ovan under ”Vatten”. Annars förstör du fördelningen av varmvatten i huset vilket kostar föreningen en massa pengar att utreda (grannarna får vänta orimligt länge på varmvatten och vi får felsöka hela trapphuset, dvs. gå in i alla lägenheter = dyrt).

Tätskikt Vid ombyggnader som berör tätskikt måste arbetet utföras av fackman eller ske på fackmannamässigt sätt. För att undvika skadeståndskrav vid eventuell framtida vattenskada skall lägenhetsinnehavaren se till att dokumentation finns på att arbetet utförts på rätt sätt.

Att tänka på Störande ljud & vibrationer Tänk på dina grannar – utför inte störande ombyggnadsarbeten gör tidigt på morgonen eller för sent på kvällen. Vardagar: 08.00 – 17.00 (utanför dessa tider skall det vara icke-störande arbeten endast) Helger: 10.00 – 14.00 (utanför dessa tider skall det vara icke-störande arbeten endast) Informera t.ex. med ett anslag i porten, innan du påbörjar störande arbeten som borrning, golvslipning, bilning, nertagning av vägg, hamrande och bankande, m.m.

Damm och skräp Varje dag skall eventuellt damm och skräp utanför lägenheten tas bort för att minimera obehag för grannarna. Om sopning inte är tillräckligt måste trapphuset även våt-torkas. Hissen måste kläs in med skydd för golv (finns utanför tvättstugan) och väggar (tillhandahålls inte, det får medlemmen själv ordna med). Kom också ihåg att Big Bags inte får placeras invid hus eller fasader pga. brandrisken.

Byggavfall Då vårt återvinningsrum inte får användas för byggavfall måste du själv ansvara för bortforslingen till lämplig återvinningscentral. Tänk på att byggavfall inte får placeras på gården eller i gemensamma utrymmen. Brandskyddsreglerna förbjuder att avfall placeras i trapphuset. Väljer du att använda Big Bags eller dylikt är det viktigt att samtidigt beställa hämtning samt att dessa inte står kvar över natten eller ställs på gatan (det krävs tillstånd från trafikkontoret). I det fall byggavfall måste lämnas mer än över dagen skall det ovillkorligen märkas upp med lägenhetsnummer och telefonnummer till lägenhetsinnehavaren.

Avstängning av vatten och/eller el (planerade arbeten) Om vatten och/eller el behöver stängas av och det påverkar mer än bara den lägenhet som renoveras måste det anslås, tydligt, i trapphuset. Sätt upp aviseringarna MINST en vecka i förväg. Ansök först om tillstånd för avstängningen hos fastighetsskötaren.

Innergården Alla byggnationer på innergården kräver tillstånd av styrelsen. Måttsatt ritning skall delges styrelsen som sedan ger ett eventuellt bygglov. Byggnationerna skall vara friliggande och ej förankrade (s.k. fast byggnation).